Última modificación:  

Aviso legal

Condicións xerais de uso do portal www.mjusticia.gob.es

O Ministerio de Xustiza informa de que o acceso e o uso da páxina web www.mjusticia.gob.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en adiante, conxuntamente denominados como o Portal), así coma os servizos ou contidos que se poidan obter a través dela, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, pregámoslle non faga uso do Portal, dado que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio de Xustiza resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da Sede ou do seu deseño.

Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que o convidamos a que revise estes termos cando visite o Portal de novo. O Ministerio de Xustiza non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidera ocasionar o uso das ferramentas e informacións contidas en www.mjusticia.gob.esen relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Ministerio de Xustiza ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Do mesmo xeito están protexidas as imaxes polos correspondentes dereitos contidos no servidor do Ministerio de Xustiza.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización do Ministerio de Xustiza. A licenza de uso de calquera contido deste Portal, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e ao uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

Consulte a información reutilizable posta a disposición polo Ministerio de Xustiza e as condicións de reutilización na sección de datos abertos da sede electrónica.

O Ministerio de Xustiza declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar violando os seus dereitos, pregámoslle se poña en contacto co Ministerio de Xustiza a través da Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio. .

Ligazóns ou hiperligazóns

O Ministerio de Xustiza liga outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. Así e todo, as devanditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, polo tanto, non se pode facer responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina ligada ou dos posibles danos que se poidan derivar do acceso ou uso da mesma.

Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón ao sitio web do Ministerio de Xustiza deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Xustiza e o propietario da páxina web ou do correo electrónico no que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Ministerio de Xustiza dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Xustiza autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web dende a que se establece a hiperligazón.
  • O Ministerio de Xustiza non se responsabiliza de ningunha maneira nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da ligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que se puidesen derivar do acceso á páxina web da hiperligazón.
  • A páxina web ou comunicación electrónica na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Xustiza, agás aqueles signos que formen parte da mesma hiperligazón.
  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, e tampouco conterá contidos contrarios a calquera dos dereitos de terceiros.

En calquera momento, o Ministerio de Xustiza poderá requirir a supresión da ligazón ao seu dominio, sen necesidade de alegar causa ningunha. En tal caso, a páxina que realizara a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, tan axiña como reciba a notificación deste extremo por parte do Ministerio de Xustiza.

Versión multilingüe

O presente sitio web do Ministerio de Xustiza está traducido a varias linguas españolas oficiais non seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son catalán, éuscaro, galego e valenciano. Tamén está traducido ao inglés.

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese da tradución a canle/apartados (Novas) da páxina de inicio do portal, dada a inmediatez dos cambios mostrados no mesmo, así coma as normas xurídicas.

Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfase entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivado do proceso de tradución ás mesmas.

Frames

O Ministerio de Xustiza prohibe expresamente a realización de “framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu Portal.

Privacidade e Protección de datos

De acordo co Regulamento xeral de protección de datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e a normativa concordante e de desenvolvemento, o Ministerio de Xustiza trata os datos persoais de maneira confidencial e exclusivamente para fins determinados, explícitos e lexítimos.

Sempre que concorran os requisitos necesarios, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición dos datos, dirixíndose ao responsable do tratamento, ou tamén a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es). Non procede o dereito de portabilidade, de conformidade co artigo 20.3 do Regulamento xeral de protección de datos.

O Ministerio de Xustiza comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade e seguridade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O Ministerio de Xustiza mantén os niveis de protección dos seus datos persoais e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, acceso non autorizado ou roubo dos datos que vostede forneza ao Ministerio de Xustiza, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na Internet non sexan inexpugnables.

EO Ministerio de Xustiza resérvase a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o Ministerio de Xustiza anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas.

Máis información
 

Política de Cookies ​

Este portal utiliza cookies, arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer o usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Tipos de cookies

Pódense distinguir dous tipos segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio dende onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan: cookies propias e cookies de terceiros.

Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización e cookies de análise, cookies publicitarias e cookies de publicidade condutuais.​

Este sitio web utiliza cookies propias para o correcto funcionamento do portal. Ademais, só baixo aceptación expresa, utiliza cookies de terceiros para estatísticas de acceso que pode aceptar ou rexeitar a través das seguintes ligazóns. Para obter máis información e configurar as súas preferencias, consulte a Política de cookies.

No caso de aceptar o tratamento dos datos das cookies nos termos descritos, segundo o indicado no art. 13 do RXPD, infórmaselle previamente do seguinte:

Responsable do tratamento: División de Tecnoloxías e Servizos Públicos (Subsecretaría do Ministerio de Xustiza)

Contacto do Delegado de Protección de Datos (DPD): protecciondedatos@mjusticia.es

Obxecto: permitir a navegación polo Portal do Ministerio de Xustiza e recompilar datos estatísticos cuantitativos de navegación. Se acepta a instalación de cookies, o tratamento dos datos de navegación realizarase co enderezo IP truncado.

Base legal do tratamento: RXPD: 6.1.c) O tratamento é necesario para cumprir cunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

Destinatarios: en caso de aceptar a instalación de cookies de terceiros, Google recompilará os datos de navegación vinculados ao IP truncado e, en todo caso, o tratamento realizarase no territorio da Unión Europea e o Espazo Económico Europeo.

Prazo de conservación: o período indicado na caducidade das cookies.

Pode exercer os seus dereitos indicados no RXPD e presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos.

Se acepta a instalación de cookies, non se toman decisións automatizadas a partir dos datos de navegación recompilados e tampouco se realizan perfís de comportamento personalizados.

Cookies utilizadas na web

A seguir identifícanse as cookies que están a ser utilizadas neste portal así como a súa tipoloxía e función:​

Emprégase unha cookie de tipo técnico denominada JSESSIONID, a cal é propia. Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través do cal é posible ligar os datos necesarios para posibilitar a navegación en curso.

Ademais desta, emprégase outra denominada analytics, propia, de tipo técnico e de sesión. Xestiona o consentimento do usuario para o uso das cookies na páxina web, co obxecto de lembrar aqueles usuarios que aceptaron e aqueles que non, de maneira que aos primeiros non se lles mostre información na parte superior da páxina ao respecto.

Estas cookies técnicas propias descárganse por defecto e non están suxeitas á obriga de informar e consentimento.

Finalmente, o Portal do Ministerio de Xustiza utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web desenvolvida por Google que permite medir e analizar a navegación nas páxinas web. No seu navegador poderá observar cookies deste servizo. Segundo a tipoloxía anterior, trátase de cookies de sesión e de análise. Se o desexa, pode atopar máis información sobre os tipos de cookies que utiliza Google Analytics. Máis información sobre os tipos de cookies que utiliza Google Analytics.

A través da analítica web, obtense información relativa ao número de usuarios que acceden á web, o número de páxinas vistas, a frecuencia e repetición das visitas, a súa duración, o navegador utilizado, o operador que presta o servizo, o idioma, o terminal que utiliza e a cidade á que está asignada o seu enderezo IP. Toda esta información posibilita un servizo mellor e máis apropiado por parte desde portal.

Co fin de garantir o anonimato, Google Analytics non recompila o enderezo IP completo, senón truncado, de maneira que impide que Google Analytics a trate para localizar ou recoller información persoal identificable dos visitantes do sitio. Google Analytics só poderá procesar a información sobre o IP truncado cando se acepte expresamente o uso de cookies tal e como se indica na política de privacidade.

Esta información só se recollerá en caso de aceptación expresa. No caso de que non se acepte, non se enviará a Google Analytics a información relativa á visita do sitio. Deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración. 

​Aceptación da Política de cookies

Este Portal non recompila nin envía datos a Google Analytics agás aceptación expresa da política de cookies da páxina, caso en que os datos de navegación se vincularan ao enderezo IP truncado gardado no equipo.​

Así e todo, a información sobre a súa Política de cookies mostrarase na parte superior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co fin de que vostede sexa consciente.

Como modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Ministerio de Xustiza ou calquera outra páxina web utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente e a función de “Axuda” mostraralle como facelo.

Ademais, tamén pode xestionar o almacén de cookies no seu navegador a través de ferramentas coma as seguintes:

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así coma calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Sede, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con motivo da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nela se poidan ofertar, o Ministerio de Xustiza e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais do domicilio do Usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.